Trygderett

trygderettHar du blitt syk, alene med omsorgen for barn, blitt gravid, mistet jobben, fått ekstraordinære utgifter på grunn av sykdom eller fått et særskilt behov for tilsyn og pleie? Disse endringene i livet ditt kan ha store økonomiske konsekvenser og du kan ha krav på støtte. Det finnes flere typer støtte avhengig av hva som har skjedd med deg. Det kan derfor være vanskelig å vite om du har krav på sykepenger, uførepensjon, dagpenger, grunnstønad, hjelpestønad eller andre typer trygd. Rettighetene dine finner du i folketrygdloven.

Hvem behandler søknaden din?

Det er NAV som behandler søknaden din. Du finner et NAV-kontor i de fleste kommuner i landet hvor du kan få råd og veiledning. I tillegg har NAV opprettet forvaltningsenheter (NAV Forvaltning) som avgjør de fleste søknadene. Videre har vi NAV Pensjon som utbetaler din pensjon. 

Klage

Hvis du får avslag på din søknad hos NAV, kan du påklage vedtaket til NAV Klageinstans. Hvis Klageinstansen opprettholder avslaget, kan du anke til Trygderetten. Trygderetten er et domstollignende organ som behandler anker over NAV sine vedtak etter folketrygdloven, og en del andre lover. Trygderetten er et uavhengig organ som ble opprettet i 1967, og som behandler flere tusen anker i løpet av året. Omgjøringsprosenten i Trygderetten ligger på om lag 25 prosent, så det er gode muligheter for at din sak blir omgjort. Trygderettens kjennelser kan bringes inn ved søksmål for lagmannsretten.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

Regelverket på trygderettens område er stort og komplisert. Det kan derfor være vanskelig å vite hva du har krav på. NAV har plikt til å gi råd og veiledning om dine rettigheter.

Hvis du imidlertid føler at du ikke får den hjelpen du har krav på fra NAV, kan en advokat som er spesialist på trygderett være løsningen. Advokaten kan hjelpe deg spesielt i klage/ankeomgangen ovenfor NAV. Hvis du samtidig oppfyller vilkårene for fri rettshjelp vil du kunne få dekket det meste av advokatutgiftene dine.

Hos Advokatkontoret Krogstad jobber det flere advokater som er gode på trygderett og vil kunne bistå deg med råd og veiledning ovenfor NAV.

 post@krogstad.no    +47 73 84 19 00