Eiendomsmegling

Hjemmet ditt – din største økonomiske verdi

Hjemmet ditt representerer som regel den største verdien i livet. For hver enkelt betyr hjemmet noe spesielt, og for familien er det et samlingspunkt – en plass man lager minner for resten av livet. Skal du bytte hjem er du avhengig av en god prosess med salg for å komme seg videre til neste hjem.

Hva er eiendomsmegling?

Eiendomsmeglingsloven definerer eiendomsmegling som å opptre som mellommann, herunder å forestå oppgjør, ved omsetning av fast eiendom mv. Mellommann i lovens forstand betyr at man skal være en nøytral tredjepart mellom selger og kjøper. For å opptre som mellommann må man være advokat eller eiendomsmegler. Nøytral skal man være gjennom hele prosessen – fra oppdraget inngås til det økonomiske oppgjøret står på konto til selger. 

Faser i eiendomsmeglingsoppdraget

Kort oppsummert kan man si at eiendomsmeglingsoppdrag består av fem faser – forberedende fase, salgsarbeid, budgivningsfasen, kjøpekontraktfasen og oppgjørsfasen.

  • Forberedende fase

Eiendomsmegleren innhenter opplysninger som han er pliktig å fremvise i salgsoppgaven. Informasjonen som må fremvises varierer ut fra hvilken type bolig eiendomsmegleren skal megle salget på.

  • Salgsfasen

I denne fasen er salgsoppgaven utarbeidet med de opplysninger eiendomsmegleren er pliktig til å gi, samt vilkår selger ønsker å selge boligen sin med. I tillegg orienteres det i salgsoppgaven om lovpålagte budfrister og budregler for øvrig. Boligen annonseres og man avholder visning.

  • Budgivningsfasen 

Her mottar eiendomsmegleren bud fra interessenter. Budene føres inn i budjournalen, og selger og andre interessenter orienteres om innkomne bud. All kommunikasjon vedrørende budgivning må kunne dokumenteres, noe som betyr at det må skje skriftlig. Når en budgiver har fått akseptert sitt bud har han krav på en kopi av budjournalen, de andre budgiverne kan få fremlagt en anonymisert budjournal.

  • Kontraktsfasen

Etter at avtale er inngått innkalles selger og kjøper til kontraktsmøte. I kontraktsmøte skal alle dokumenter som angår avtalen, samt alle dokumenter som eiendomsmegleren trenger for å gjennomføre hjemmelsovergangen og utbetale det økonomiske oppgjøret til selger underskrives. Det er viktig å huske at avtalen allerede er inngått ved budaksept slik at kjøpekontrakten kun er en formalisering av denne. Dersom det blir uenigheter etter at salget er gjennomført, er hva som står i kontrakten avgjørende.

  • Oppgjørsfasen 

Mange glemmer at det er oppgaver som må gjøres etter at boligen er tatt over av kjøper. Når overtakelsesprotokoll er underskrevet må skjøte/hjemmelsovergangen sendes til kartverket og tinglysning foretas. Det er vanlig at kjøpesummen blir stående hos en tredjepart, for eksempel på klientkonto hos advokat, til alt dette er i orden. Dette sikrer at selger ikke må overdra boligen uten at en er betalt og at kjøper ikke må betale uten at hjemmelen er overdratt.

Må du bruke en mellommann?

Det er ingen lov som sier at du må bruke megler eller advokat til å megle boligsalget ditt. Du kan forestå salget selv. Ofte vil interessentene føle seg tryggere om det er en nøytral mellommann. Har man blitt enige om en avtale bør man involverer en profesjonell for å lage kjøpekontraktene, hjemmelsdokumentene og ikke minst forestå tinglysning og det økonomiske oppgjøret fra kjøper og videre til selger. Slik sikrer man at pengen er innbetalt til klientkonto før overtakelsen, og at selger ikke får pengene før skjøte/hjemmelsovergangen ikke er overført til kjøper.

Trenger du hjelp til å selge bolig?

Hos Advokatkontoret Krogstad kan vi hjelpe deg med hele salget, eller bare bistå deg i de fasene du ikke vil ta selv. Vår advokatfullmektig Morten Solbu Jullumstrø har mange års erfaring som eiendomsmegler og kan gi gode tips og råd om hvordan du kan få ned kostnadene, hva du kan gjøre selv og hva du bør ha hjelp til. Ta kontakt for en skreddersydd løsning som passer akkurat ditt behov.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00