Boligrett

IMAG0372 2Hjem, kjære hjem

Alle må ha et sted å bo og for de fleste unge er den første boligen et leieforhold. Det er husleieloven som regulerer utleieforhold. Loven er laget for å beskytte den svake part. I et utleieforhold er det leietakeren som er den svake part. I tillegg til husleieloven er mange regler for utleie avgjort i forbindelse med rettssaker, det som kalles rettspraksis. De færreste privatpersoner har oversikt over disse. På Advokatkontoret Krogstad får vi mange spørsmål relatert til utleietvister. Her kommer svarene på de 5 mest vanlige spørsmålene om utleie:

 

Kan utleier låse seg inn i leieobjektet når han vil?

Nei. I husleielovens § 5-6 står det at leietakeren plikter å gi utleieren tilgang til objektet når det er nødvendig. Det betyr for det første at utleieren må ha en grunn til å ville inn, og for det andre at det er leietakeren som skal slippe utleieren inn. Utleieren skal altså ikke låse seg inn selv uten å varsle leietakeren. Unntaket er dersom det er en akutt situasjon, som for eksempel vannlekkasje eller brann, og utleieren må låse seg inn for å hindre skade.

Hvem skal betale for å opprette depositumskonto?

Det er utleieren som skal betale for dette, jamfør husleielovens § 3-5. Siden det er utleier som betaler, er det utleier som får bestemme hvilken bank kontoen skal være i. Det er lurt at depositumskontoen er i samme bank som kontoen husleien betales til. Da kan banken se om husleien er misligholdt eller ikke når leieforholdet avsluttes. Det tjener begge parter på. Ofte er det praktisk at det er leietakeren som oppretter kontoen og legger ut for kostnaden med å opprette den. Kontoen skal nemlig stå i leietakers navn, og det er leietaker som skal ha rentene av beløpet når leieforholdet er ferdig.

Kan utleier justere leien?

Ja, men bare hvis han følger reglene i husleielovens § 4-2 og 4-3. Det finnes to typer justeringer; konsumprisjustering og justering til gjengs leie. Konsumprisjustering kan gjøres en gang i året, men tidligst ett at kontrakten ble skrevet. Utleier må gi leietaker skriftlig varsel minst én måned før endringen kan settes i verk. Slik endringen må ikke være høyere enn endringen i konsumprisindeksen. Du kan regne ut den selv på SSB sine sider. Justering til gjengs leie kan gjøres hvert tredje år og det må varsles skriftlig seks måneder før endringen trer i kraft. For utleiere er det beste å leie ut med kontrakter som varer i tre år. Når kontrakten går ut kan man, ved inngåelse av ny kontrakt, sette leien til det man vil ha for objektet. Dette er ikke en justering av leien.

Kan utleieren nekte kjæresten min å flytte inn?

Nei. Du har rett på å la din ektefelle eller samboer, dine egne eller ektefellens eller samboerens barn og fosterbarn flytte inn hos deg, jamfør husleielovens § 7-1. Hvis du vil ta inn en kompis eller andre personer du ikke er i familie med må utleieren godkjenne det. Men utleieren kan bare nekte dersom han har saklig grunn.

Hva om jeg vil si opp før kontraktens utløp?

Dersom du vil si opp utleieforholdet må du varsle utleier skriftlig tre måneder før du vil flytte. Oppsigelsen gjelder fra den første i neste måned. Det vil si at om du sier opp den 15. februar, må du betale leie ut mai. Dersom leieobjektet er i samme bolig som utleieren bor, for eksempel sokkel eller et hybelrom, er oppsigelsesfristen 1 måned, jamfør § 9-6. Noen utleiere kontraktfester at du må leie i for eksempel ett år uten oppsigelse. Dersom du vil ut, må du finne en ny leietaker. Det er lov, men bare dersom det er tydelig opplyst i kontrakten, jamfør § 9-2, og bare dersom kontrakten er tidsbestemt.

Har du flere spørsmål om leieforhold?

På Advokatkontoret Krogstad har vi erfaring fra mange forskjellige utleietvister og kan se tvisten både fra leietaker og utleiers side. Vi kan gi gode råd ved inngåelse av leieforhold så du unngår konflikt, men også hjelpe deg når konflikten er et faktum. Vi har studentpriser og tilbyr 20 minutters gratis konsultasjon ved fremvisning av gyldig studiebevis. Ta kontakt med vår advokatfullmektig Grethe Alina Krogstad.

 post@krogstad.no    +47 73 84 19 00